onsdag 25 april 2018

Öppen kursbok om öppen utbildning

CC BY Some rights reserved by David Wiley
David Wiley är en av förgrundsfigurerna inom öppen utbildning och undervisar inom området vid amerikanska Brigham Young University. Bland annat undervisar han en kurs som heter An introduction to open education och som kurslitteratur finns självklart en öppen kursbok, An Open Education Reader.

Boken består av kapitel, skrivna av olika författare och med Wiley som redaktör. Hela boken ges ut gratis på nätet med en Creative Commons-licens och det betyder att andra får använda boken eller delar av den utan att be om tillstånd, så länge man erkänner upphovsmannen och följer licensvillkoren.

Fördelen med en sådan öppen kursbok är att texten kan redigeras när som helst och är därmed alltid uppdaterad. Wiley och sina studenter kommer att finslipa boken under kursen och externa läsare får gärna delta i diskussionen och föreslå ändringar. Varje kapital har förslag på diskussionsämnen och fördjupningsmaterial.

tisdag 24 april 2018

Strategisk agenda för internationalisering

En ny strategisk agenda för internationalisering av universitet och högskolor tas nu fram. Utbildningsdepartementet fick i fjol uppdraget att utreda frågan och ett förslag till agenda går nu ut på remiss till alla universitet och högskolor, En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3). Bland annat föreslår utredaren en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering:

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.
Den föreslagna strategin har åtta mål:

 • Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
 • Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
 • Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
 • De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
 • Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
 • Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
 • System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.
Nu har lärosätena fram till 7 juni att lämna in sina remissvar.

torsdag 19 april 2018

Nya modeller för lärande och undervisning - ny europeisk rapport

En ny rapport av EADTU och EmpowerThe Envisioning Report for Empowering Universities, undersöker hur europeiska universitet arbetar med nya metoder och trender inom utbildning och goda exempel på praktisk implementering. Experter från hela Europa har bidragit med artiklar inom fem nyckelområden:
 • Learning analytics; användning av data från t ex lärplattformar för att erbjuda riktat stöd till studenter mm. 
 • University challenges; vilka utmaningar står högre utbildning inför när man digitaliserar i allt högre grad?  
 • Blended education; nya initiativ och inriktningar inom blended learning, med fokus på pedagogik och bedömning.  
 • Student support; nya sätt att ge stöd till studenter, i synnerhet när det gäller digitala kompetenser, samt bibliotekets nya roll. 
 • Continuous education/CPD; det entreprenöriellt universitetet och karriärplaneringsstöd.  
- This is a report by the expert pools of the EMPOWER programme established by EADTU to cover the latest trends and developments in new modes of teaching. New modes of teaching and learning create new opportunities for enhancing the quality of the learning experience in on campus programmes, reaching out to new target groups off campus and offering freely accessible courses nationally or worldwide through the internet. They enhance the quality, visibility and reputation of the institution.

Ladda ner rapporten som pdf.

onsdag 18 april 2018

Virtuell mobilitet med Erasmus+

Erasmus+ Virtual Exchange är ett nytt initiativ för att skapa kontakter mellan studenter, ungdomar och lärare i hela Europa och Nordafrika. Det finns flera områden som kommer att utvecklas under det närmaste året.
 • Online facilitated dialogue
  Tre virtuella utbytesprogram med interaktiva diskussioner både synkront och asynkront för att diskutera aktuella frågor, skapa korta projekt och utveckla nyckelfärdigheter. Alla möten modereras och har erfarna facilitatorer.
 • Training to develop virtual exchange projects
  Studenter och lärare kollaborerar för att skapa virtuella utbytesprojekt.
 • Advocacy training
  Träning i konsten att debattera.
 • Interactive open online courses
  Ett utbud av öppna nätkurser (MOOCs) för virtuell mobilitet. Just nu finns det två kurser: Introduction to dialogue facilitation och Refugees in Europe. Genom partnerskap med många europeiska universitet finns det också ett omfattande kursutbud.
Om du kan tänka dig ställa upp som facilitator kan du hitta mer information samt anmälningsblankett här.

Erasmus+ Virtual Exchange is part of the Erasmus+ programme, providing an accessible, ground-breaking way for young people to engage in intercultural learning. Working with Youth Organisations and Universities, the programme is open to any young person aged 18-30 residing in Europe and the Southern Mediterranean.

Through a range of activities, Erasmus+ Virtual Exchange aims to expand the reach and scope of the Erasmus+ programme through Virtual Exchanges, which are technology-enabled people-to-people dialogues sustained over a period of time.

tisdag 17 april 2018

Från Storify till Wakelet

Många blev besvikna på nyheten att tjänsten Storify lägger ner sin verksamhet. Storify har varit ett bra verktyg för att skapa samlingar med olika sorters innehåll från sociala medier (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram m fl) eller för att enkelt sammanfatta en tweetchat (chattsession på Twitter) med en gemensam hashtag #. Nu kommer ett liknande verktyg med namn Wakelet som erbjuder en enkel överföring av material från Storify.

Med Wakelet kan du samla filmer, bilder, texter och anteckningar under olika rubriker och dela med dig av dina samlingar. Du kan förstås komma åt dina Wakelet-samlingar från vilken enhet som helst. Ett bra verktyg för att samla inspiration till ett projekt eller grupparbete.

Läs mer i en artikel i Huffington Post, How Storify Users Can Keep Their Content Before the Company Deletes It.

måndag 16 april 2018

Konferensfrågor från publiken


När man ber om frågor från publiken under en konferens får man i stället allt annat är riktiga frågor. En bloggpost med glimten i ögat, 5 common questions from the audience at the education conference, beskriver vanliga inlägg från konferensdeltagare som har ett annat syfte än att bara ställa en enkel fråga. Det kan handla om en person som vill framhäva sin egen kompetens i frågan, en person som vill diskutera något helt annat, eller ser en kommersiell öppning.

Det är lätt att skratta åt dessa vanliga situationer men det viktigaste är att vi stannar upp en stund och lovar att inte göra dessa misstag själva framöver! Låt oss se till att vi ställer relevanta och bra frågor. Jag ska göra mit bästa.

fredag 13 april 2018

Högskolan i siffror

Om du behöver aktuell statistik om svensk högre utbildning hittar du det mesta på UKÄs (Universitetskanslersämbetet) samlingssida, Statistikdatabas: Högskolan i siffror.

Här kan du hitta information kring bland annat sökstatistik, registrerade studenter, helårsstudenter, helårsprestationer, examina, internationellt utbyte, forskning, personal och ekonomi. Du kan även söka inom olika kategorier, ämnesområden mm. Du kan också ladda ner de tabeller du behöver.

torsdag 12 april 2018

Malmö delar - öppna lärresurser för stadens lärare

Malmö Stad lanserar nu sin plattform för öppna lärresurser, Malmö delar. Här får lärare på alla nivåer från förskola till gymnasium dela med sig av sina bästa lektioner och skapa en gemensam resursbank. Alla resurser på Malmö delar är märkta med Creative Commons-licenser och är därmed tillgängliga för alla och får återanvändas utan att behöva fråga om tillstånd. Varje resurs kommer med en beskrivning av syftet, användningsområde, länkar till tester och lektionsbeskrivning.

Alla lärare i Malmö får lägga ut material men det finns en redaktion som står för kvalitetssäkringen. Tjänsten är helt gratis och utan kommersiell anknytning. Just nu finns det ett begränsat sortiment i samlingen men meningen är att tjänsten ska växa fort (se introduktionsfilmen nedan).

- På Malmö delar hittar du både heltäckande arbetsområden – bestående av lektioner och moment och med en tillhörande pedagogisk planering – samt resurser som kan bestå av övningar, verktyg, mallar eller annat pedagogisk material.

onsdag 11 april 2018

Validering i högskolan - ny rapport

Validering är en central fråga i alla diskussioner kring det livslånga lärandet och breddad rekrytering. Vi behöver nya strukturer och regelverk för att kunna validera arbetslivserfarenhet, utbilding i andra länder och andra meriter, i synnerhet för att lättare kunna slussa in nyanlända i arbetsmarknaden och högre utbildning. Utbildningsdepartementet har nu publicerat ett delbetänkandet, Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, som analyserar dagens strukturer, tittar på läget i andra länder och lägger fram ett antal rekommendationer.

Rapporten beskriver den ryckiga utvecklingen inom validering under de senaste åren och pekar på ett stort behov av strukturer för att erkänna tidigare lärande samt gemensamma riktlinjer och kvalitetsgranskning. Rapportens rekommendationer:
 • Ett moderniserat regelverk för flexibelt och generöst erkännande
 • Förbättrad redovisning  av tillgodoräknanden
 • Långsiktigt uppdrag till Universitets- och högskolerådet och fortsatt stöd till utveckling av metoder och bedömningskriterier
 • Särskild ersättning för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens
 • Uppföljning och kvalitetsgranskning av lärosätenas arbete
 • Möjlighet till tillgodoräknande inom uppdragsutbildning
 • Förhandsbesked om tillgodoräknande 
- Detta delbetänkande Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

tisdag 10 april 2018

Webbinarium: MOOCs med lokal support

Ett problem med öppna nätkurser, MOOCs, har varit att de inte når dem som skulle ha mest nytta av gratis öppen utbildning: de som inte annars har möjlighet att delta i högre utbildning. I stället lockas kurserna av redan högskoleutbildade, yrkesverksamma personer som söker kompetensutveckling. Många kurser utgår ifrån att deltagarna har bra studieteknik och digital kompetens och de som saknar dessa färdigheter hoppar oftast av när något är svårt att förstå. Idag finns det dock många exempel på lokal support (lokala studiegrupper, handledare, frivilliga grupper, slutna grupper i sociala medier mm) för de som läser öppna kurser. Dessa arrangeras av lokala skolor, bibliotek eller av deltagarna själva i s. k.

Denna utveckling är ämnet för ett webbinarium 14 maj 15.00-16.00Facilitated MOOC support - Closed bubbles in a sea of openness, som arrangeras av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), projektet MOONLITE (MOOCs for social inclusion and employability) Openuped och Empower. Talarna är Gabi Witthaus (University of Birmingham) och jag och vi kommer att ge flera intressanta exempel på lokal förankring och support. Det kommerockså  att finnas mycket tid för diskussion och frågor.

- Many of the people who could gain most from open online education lack the necessary study skills and digital literacies to participate effectively. Although most MOOC providers offer some online support services, they cannot provide personal, face-to-face support. Many people are unfamiliar with the principles of online learning and need practical support and advice from a trusted mentor or friend to learn effectively. By forming local support groups, various organisations and communities are providing that vital support to give learners the skills and confidence needed to complete an online course.

lördag 7 april 2018

Projektfällan inom offentliga organisationer

CC0 Public domain on Pixabay
I nästan all offentlig verksamhet försöker man lösa svåra frågor genom att skapa projekt. Problemet är att projekt skapar flera projekt utan att de leder till större förändringar i den ordinarie verksamheten. Så skriver Mats Fred, forskare vid Malmö universitet i en artikel i tidningen Dagens samhälle, Vi önskar innovation – men vi får projekt. Han menar att offentliga organisationer har blivit väldigt bra på att driva projekt kring innovation och förändring men att dessa sällan leder till bestående förändringar på längre sikt.

- Vi är med andra ord duktiga på att initiera och genomföra projekt, men inte så duktiga på att ta tillvara på projektresultaten. I en studie där vi letade efter projektresultat som överlevt själva projekten, fann vi det vanligare att projekt resulterar i nya projekt än att de bidrar till förändring i de permanenta organisationerna.

Projektformen har många fördelar: fokus på problemlösning, enklare samarbete mellan olika organisationer, extern finansiering, tydliga ramar osv. Hur man sedan förändrar den tunga ordinarie verksamheten är en helt annan fråga som sällan får uppmärksamhet. Mats Freds avhandling berör mest kommunal verksamhet men kan säkert även gälla utbildningsektorn.

Läs Mats Freds avhandling: Projectification : the Trojan horse of local government (Malmö universitet 2018).

fredag 6 april 2018

Gratisverktyg börjar kosta


Vi har vant oss vid att digitala utbildningsverktyg är gratis, eller att en gratis basversion finns med möjligheten att uppgradera mot betalning (s. k. freemium-modellen). Problemet med denna modell är att företagen som erbjuder populära gratisverktyg har svårt att överlever eftersom gratisversionen är bra nog för de flesta användarna. Under den senaste veckan har två av mina favorita verktyg, Padlet och Scoopit, valt att starkt begränsa sina gratisversioner och försöker nu att få användarna att uppgradera till betalversionen.

Padlet är ett väldigt populärt verktyg för kollaboration; en digital anslagstavla där deltagare kan skriva anteckningar, lägga upp bilder, filmer, länkar och filer. Nu kommer gratisanvändarna att få bara ett begränsat antal Padletsidor (nya användare får bara 3 gratissidor). Läs mer i en artikel på EdSurge, Padlet’s Price Update Riles Teachers, Raises Questions About Sustainability of Freemium Models. Betalversionen är dock inte särskilt dyr och jag har betalt för Padlet i ett par år nu. Ett alternativ till Padlet är Lino.

Scoopit är ett verktyg där du kan samla intressanta artiklar och nyheter och dela dem med andra. Tidigare kunde man samla ett obegränsat antal poster i Scoopit men nu kan gratisversionen bara spara max 50 poster. Min gratisversion har idag 3340 poster men nu får jag stanna där och flytta till ett annat verktyg som t ex Pocket eller Pinterest.

Slutsatsen är att ingenting är egentligen gratis och att företag behöver tjäna pengar på sina produkter. Vi bör kanske fundera över vilka verktyg vi är beredda att betala för och att inte bli för beroende av gratisverktyg.

torsdag 5 april 2018

Störs du av bakgrundsprat på jobbet? Du är inte ensam


Bakgrundsprat i öppna kontorsmiljöer är väldigt störande enligt ny forskning från Högskolan i Gävle, se Forskning.se, Bakgrundsprat stör mest på jobbetMarijke Keus van de Poll forskar inom miljöpsykologi och har studerat hur människor påverkas av olika störningskällor på jobbet. Mest störande är samtal som förs när vi försöker koncentrera oss och främst handlar om samtal som vi hör tydligt och förstår. När vi förstår samtalet så är det svårt att koppla bort det. Samtal vi inte förstår (t ex på ett annat språk) eller när många pratar samtidigt är inte lika störande.

Bakgrundspratet kommer dock, oavsett detta, in i hjärnan som börjar analysera språket. De processer som hjärnan då använder krockar med liknande processer som man behöver för att kunna skriva.
– Hjärnan analyserar ljudet, oavsett vad det är som sägs, om det uppfattas som språk och man kan förstå språket. Och eftersom det även är språk man håller på med när man sitter och skriver så kolliderar de två processerna.


Även om man kan arbeta med en vis nivå obegriplig bakgrundsljud, konstaterar studien att tystnad är bäst.

tisdag 3 april 2018

Webbinarium - hur kan utbildning och forskning stödja utveckling i glesbygden?


Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL Distans) arrangerar ett webbinarium, tisdag 17 april14.00 - 15.00, How education and research deepen local connections. Det handlar om kopplingen mellan utbildning, forskning och utveckling i glesbygdskommuner, i synnerhet på Island. Gästtalaren är Anna Guðrún Edvardsdóttir som forskar kring samspelet mellan kunskapssamhället och glesbygdsutveckling. Läs hennes avhandling, The interaction of the knowledge society and rural development in Iceland and Scotland.

The thesis suggests three criteria that could guide communities in becoming sustainable and resilient and where the knowledge society is a key player with a leading role. The first criterion is to form a broad partnership among stakeholders when working on place-based plans at community level, second, to establish a trust fund when dealing with the use of natural resources in the community and third, to form regional and national partnerships with universities, research institutions and knowledge centres.

Under webbinariet kommer följande frågor att diskuteras:
 • Hur kan utbildning och forskning stödja glesbygdsutveckling?
 • Hur kan utbildning och forskning påverka vardagslivet för invånarna?
 • Vilka utbildningsfaktorer kan bidra till att höja invånarnas livskvalitet? 
Mer information och anmälan (anmälningsblanketten finns längst nere på sidan).

torsdag 29 mars 2018

Vivaldi - alternativ webbläsare med säkrare sökfunktion

Pressbild, Vivaldi
Om du letar efter alternativ till Google Chrome som webbläsare och vill kunna söka utan att allt sparas, finns det intressanta alternativ. Vivaldi är en enkel webbläsare som har utvecklats i Norge och drivs av ett nätverk utan extern finansiering. Den fungerar ungefär som alla webbläsare men en intressant finess är att du kan enkelt välja sökmotorn DuckdDuckGo som default. DuckDuckGo är en sökmotorn som inte sparar din historik och inte förmedlar reklam som de stora aktörerna gör (i synnerhet Google).

Läs mer i en artikel på bloggen TkJ.se, Vivaldi och bättre integritet, söker med DuckDuckGo.

onsdag 28 mars 2018

Data detox kit

CC0 Public domain on Pixabay
De pågående utredningarna om hur, bland andra, Facebook säljer våra personliga profiler betyder att alla bör kontrollera sina säkerhetsinställningar och ta bättre kontroll över vilka uppgifter man delar och vilka appar och tjänster man tillåter. Stockholms Stadsbibliotek erbjuder praktisk hjälp med detta genom en guide, Integritet på nätet. Här hittar du, bland annat, en 8-dagars program, Data Detox-kit, som hjälper dig rensa ordentligt i dina datorer, mobiler och plattor. Vissa delar kan göra lite ont efterso du får radera mycket historik, ta bort applikationer och rensa mycket i Facebook, Twitter, Instagram mm. Men till slut har du mycket bättre säkerhet och har skyddat dig från de värsta hoten.

Vågar du ta utmaningen? Det vore intressant att få höra från någon som har provat hela detoxprogrammet.


tisdag 27 mars 2018

Konferens om digital examination


En europeisk konferens om digital examination, European conference on digital exams and assessment (ECDEA 2018) hålls i Göteborg 8-9 juni. De flesta universitet och högskolor testar eller implementerar  digitala examinationer och det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte och nätverksskapande. Konferensen är den första inom området att hållas i Europa.

This is the first European conference focusing exclusively on use of digital methods for exams and assessment. It will initially focus on high-stakes business such as medical board exams, but with a broader general focus as well. The presenters are some of Europe's most qualified leaders from various exam and assessment organizations. The event will also host training sessions, Day 1 and 2, on common challenges such as how to write good exam questions, statistical methods, different assessment methods, organizational aspects as well as other tips and tricks.

måndag 26 mars 2018

Fjärrundervisning i skolan - ingen lagändring före valet

Många kommuner vill ha utökade möjligheter att använda fjärrundervisning via nätet för att lösa lärarbristen, i synnerhet inom språkundervisning, enligt ett radioreportage av Sveriges Radio, Utökad fjärrundervisning i skolan dröjer. Gymnasieminister Anna Ekström menar att en sådan reform är omöjlig före valet i spetember:

- Det tar tid att gå igenom de remiss-synpunkter på det förslag som vi skickade ut på remiss, och vi har också lagt ett stort antal andra propositioner till riksdagen som har tagit mycket av departementets resurser i anspråk.

En statlig utredning i somras rekommenderade utökade möjligheter att erbjuda fjärrundervisning i nästan alla ämnen på högstadiet och gymnasiet, samt språkundervisning i årskurs 1-6. Flera aktörer, bland annat SKL, står bakom förslaget men enligt ministern får man vänta till hösten innan frågan kan tas upp i riksdagen.

Lyssna på SRs radioreportage här:

lördag 24 mars 2018

Swednet och ITHU - gemensam konferens i Göteborg


Nätverken Swednet och ITHU arrangerar en gemensam årskonferens vid Göteborgs universitet den 24–25 maj. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Swednet och ITHU har sina årsmöten under konferensen.

Huvudtalare är:
 • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. 
 • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
 • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
 • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. 
Call for papers
Alla deltagare är välkomna att skicka in konferensbidrag (senast 12 april). Läs mer här: Call for papers.

Mer information och anmälan.

fredag 23 mars 2018

TCO - Livslångt lärande kräver en förändrad högskola

Regeringens proposition, Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (Prop. 2017/18:204), föreslår att grundläggande behörighet till högskolan ska förändras, bl.a. genom att införa ett nytt prov som kan ge grundläggande behörighet. TCO kommenterar detta i följande pressmeddelande:

TCO välkomnar regeringens förslag som tar bort hinder för yrkesverksamma eller studieovana att söka till högskolestudier. TCO anser att det viktiga är att de som söker in har rätt kompetens för att studera, oavsett hur de har uppnått den, inte minst för att möta behovet av kompetens inom dagens bristyrken.

TCO har väntat länge på att högskolan ska öppna en väg in i högskolan för de yrkesverksamma som saknar en fullständig gymnasieexamen men som i sitt arbetsliv tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för högskolestudier.

- Det viktiga är att ha rätt kompetens för att studera på högskolan, inte hur man har uppnått den, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Om yrkesverksamma ges möjlighet att bygga på sina kunskaper genom högskolestudier kan kompetensförsörjningen i Sverige förbättras avsevärt och därmed minska den brist på viss yrkeskompetens som vi ser på dagens arbetsmarknad.

TCO ser också positivt på att regeringen behåller dagens nivå på hur många som kan komma in genom Högskoleprovet.

- Högskoleprovet ger en andra chans för många yrkesverksamma att söka in på högskolans mest attraktiva utbildningar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCO skulle gärna se att högskolorna i högre grad använde sina möjligheter att skapa egna, lokala urvalsgrunder för att möta behovet av den kompetens som det råder brist på, på arbetsmarknaden.

TCO beklagar däremot att regeringen inte vill slopa systemet med meritpoäng. Systemet innebär att ett högre meritvärde ges för kurser i matematik, engelska och moderna språk.

- Det motverkar att fler elever från studieovana hem söker till högskolan. Vi vill inte att ungdomars val under högstadiet och gymnasiet ska vara ett hinder för fortsatta studier, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

torsdag 22 mars 2018

Global Digital Library

Cirka 617 miljoner barn och ungdomar i världen kan inte läsa och en av anledningarna är bristen på kursmaterial och lämplig läsning på deras modersmål. Ett globalt projekt, Global Digital Library, bygger nu upp en öppen samling digitala lärresurser på språk där det saknas bra skolböcker, som skolor och lärare får kopiera, skriva ut och översätta vidare enligt en Creative Commons licens. Målet är att biblioteket ska omfatta kvalitetssäkrade lärresurser på 300 olika språk med delmålet att ha 100 språk till 2020. GDL ska också knyta ihop lärare och översättare som kan skapa nya resurser och bearbeta befintliga.

- The goal of the Global Book Alliance is therefore to provide access to free, high-quality, early grade reading resources in languages that children use and understand. ... The Global Digital Library (GDL) is being developed to increase the availability of high quality reading resources in underserved languages worldwide. “Underserved languages” refer to languages where there is currently a lack of quality early grade reading resources. “Reading resources” refer primarily to reading instruction books and storybooks for leisure reading, but the GDL will also link to some more interactive resources, such as literacy games.

Global Digital Library leds av norska Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) i samarbete med många internationella aktörer, bland andra UNESCO och UNICEF. Titta på den här korta informationsfilmen.

onsdag 21 mars 2018

NU2018 - sista datum för bidrag


Missa inte chansen att skicka in ett bidrag till Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2018 (Västerås, 9-11 oktober). Bidrag kan lämnas in senast 1 april. Årets tema är det akademiska lärarskapet där vi sätter studentens, lärarens och högskolans lärande och utveckling i fokus.

- Vi har fått in många spännande bidrag och jag är säker på att det finns många fler som borde få utrymme på konferensen, säger Åsa Ryegård som är projektledare för NU2018

Konferensen vänder sig till alla som ägnar sig åt högre utbildning och erbjuder spännande möten med människor från olika lärosäten, ämnen och befattningar. Alla ska känna sig varmt välkomna!


tisdag 20 mars 2018

EU finansierar gratis wifi i tusentals europeiska städer

EU-kommissionen lanserar nu kampanjen Wifi4EU som siktar mot att utrusta 6000 - 8000 europeiska städer med gratis wifi (trådlösa nät) fram till 2020, enligt ett pressmeddelande från kommissionen, WiFi4EU | Gratis wifi i EU.

Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museum i hela EU.

Städer uppmuntras nu söka medel och i år kommer tusen orter att väljas ut med flera nästa år. Anslagen går till myndigheter och offentliga organisationer och ska täcka kostnader för utrustning och installation. Staden ska sedan erbjuda ett utbud av e-tjänster: e-förvaltning, e-hälsa och e-turism. Även om utbildning inte nämns så betyder detta ganska mycket för studenter i de berörda städerna.

Läs även i en artikel i Computer SwedenNu ska tusen europeiska städer få gratis wi-fi av EU.

fredag 16 mars 2018

Nordic Journal of Digital Literacy

Ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy har kommit ut med fokus på nätbaserat lärande.

This special issue thus highlights online learning in its various forms, spanning from distance based online learning for K-12 students to explorations of various MOOCs within higher education institutions.

torsdag 15 mars 2018

GDPR och skolan


SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i en webbsändning, onsdag 28 mars, kl. 14.00. Följande frågor kommer att behandlas:
 • Hur påverkar dataskyddsförordningen skolan?
 • Dataskyddsförordningen i klassrummet - ditt ansvar som lärare.
 • Dataskyddsförordningen på förvaltning och skolledning - ditt ansvar som förvaltningschef, it-samordnare, utvecklingsledare, rektor.
De som ska informera och svara på frågorna är Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL, Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL och Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Under sändningen kommer du att kunna chatta med panelen.

Webbsändningen kommer att spelas in.

onsdag 14 mars 2018

Statens Medieråd - varför tror folk på konspirationsteorier?

I en satsning på ämnet konspirationsteorier relanserar Statens medieråd två poddar under Källkritikens dag (13 mars). Till satsningen hör även att ta fram ett metodmaterial med fokus på modern mytbildning.

På nätet florerar en mängd teorier och idéer som kvalar in under begrepp som lömska fakta, konspirationer och falska nyheter. Enligt en undersökning som opinionsföretaget YouGov gjort på uppdrag av Metro tror nästan 50 % av svenskarna att det finns hemliga, icke-statliga, sällskap som är så mäktiga att de kan kontrollera den politiska utvecklingen i olika länder. Samma undersökning visar att nästan en tredjedel av svenskarna tror att staten styr vad svenska medier publicerar.

– När den här typen av spekulationer florerar i samhället vill vi erbjuda den vuxna målgruppen djuplodande material om konspirationsteorier. I sin tur har de möjlighet att utbilda barn och unga. Vi producerar materialet inom ramen för vårt No hate-uppdrag, som syftar till att stärka barn och unga på nätet, säger Helena Dal, verksamhetschef för Information och vägledning vid Statens medieråd.

Lyssna på poddarna om konspirationsteorier
Källa: Pressmeddelande från Statens MedierådStatens medieråd storsatsar på material om konspirationsteorier.

tisdag 13 mars 2018

Konferens - E-lärande och omvärldsspaning

Region Östergötland arrangerar en lunch-till-lunch konferens i Linköping, 26-27 april, med tema E-lärande och Omvärldspaning.

- Lärande handlar om förändring och kan ske på olika nivåer: individ, organisation, samhälle. För att en lärandeaktivitet ska ge effekt bör en förändring uppstå hos den som ska lära. Utan förändring blir det inget lärande utan endast en genomgången kurs eller utbildning. Syftet är att främja utveckling för individer, organisationer samt även på ett nationellt plan. Detta ska ske genom att inspirera, dela erfarenheter och möjliggöra nätverkande. 

Programmet innehåller, bland annat, följande:
 • Vad är e-lärande? Crash course - allt du behöver veta som nybörjare.
 • Nya ”spelregler” kring tillgänglighet. Vad gäller kring e-lärande utifrån WCAG 2.0 och webbtillgänglighetsdirektivet? 
 • Hur ser nuläget ut för respektive region/landsting/kommun? 
 • Nationell kompetensinventering kring e-lärande: nuläge och konkreta nästa steg.
Målgruppen är alla som är intresserade av e-lärande ur strategiskt såväl som operativt perspektiv. Fokus på kommun, region- och landstingsanställda. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett verksamhet eller geografisk region).

För mer information: Magnus Moberg, magnus.moberg@regionostergotland.se

måndag 12 mars 2018

Videoanteckningar med VideoAnt

VideoAnt är ett bra verktyg som låter dig lägga in egna anteckningar i en video och dela dessa med kollegor, en klass eller publikt. Du kan ladda upp dina egna filmer eller valfria filmer på YouTube och sedan kan du lägga in anteckningar, kommentarer, reflektioner eller frågor var som helst i filmen. Sedan delar du filmen med dina anteckningar. Studenter kan använda verktyget för att kommentera en film eller de kan svara på de frågor som du har ställt via VideoAnt. Varje anteckning kan även kommenteras i en diskussionstråd. Du kan förstås begränsa vilka som kommer åt dina VideoAnt-inspelningar och du kan spara alla som du skapar i ditt egna bibliotek eller Ant Farm.

VideoAnt har utvecklats vid University of Minnesota och är icke-kommersiell. Här kan du se en introduktionsfilm.

fredag 9 mars 2018

Chatta sig till kunskap


En klassrumsdiskussion har en del begränsningar. Oftast är det bara ett fåtal studenter/elever som kommer till tals och en stor del av klassen är tyst. Ett alternativ är att skapa chattgrupper där de kan diskutera i text. Den här metoden beskrivs i en artikel på Pedagog Malmö, Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering. När de diskuterar i sina chattgrupper komer även de tystlåtna till tals och om man förlänger diskussionen utanför klassen har alla mer tid att reflektera över sina svar.

I artikeln intervjuas Anders Karlsson, lärare i historia och religion på Malmö idrottsgymnasium, som använder Google Hangouts för sina gruppchattar. Han menar att det är lättare att hålla ordning på chattdiskussioner än öppen diskussion i klassrummet.

- Det bara rinner på. Och det visar sig också att de tystaste eleverna är med i samma omfattning som dem som brukar ta plats vid analoga diskussioner. Efter ett par gånger tycker eleverna att det är den naturligaste saken i världen att chatta och det är inte sällan jag hör hur det plingar till på kvällen. Då är det någon i en grupp som har kommit på något och slänger ur sig en fråga till de övriga i gruppen.

Ytterligare en fördel med chattar är att allt kan sparas och att läraren kan bedöma varje elevs bidrag, något som inte är så lätt i en traditionell muntlig diskussion. Det betyder inte att man inte ska ha muntlig diskussion i klassrummet längre men att man kan diskutera på olika sätt. Man kan komplettera en traditionell diskussion med att fortsätta digitalt efteråt och därmed ge alla möjlighet att bidra.

torsdag 8 mars 2018

Lifesize - smidigt videokonferenssystem

Det finns ett stort utbud av e-mötessytem på marknaden idag. Lifesize är ett videokonferenssystem för särskilda mötesrum men finns också som app för mobilen, plattan eller laptop. Den klarar punkt-till-punkt möten, flerpartsmöten och livestreaming och man kan enkelt dela skärm, spela in och kopla in externa deltagare. Dessutom är systemet kompatibel med andra tjänster som Skype for business och Slack.

Läs mer.

Optimera din konferensupplevelse


En bra konferens ger nya insikter och kontakter, en möjlighet att träffa andra inom ditt område och få inspiration för kommande arbetsuppgifter. Men tyvärr blir det inte alltid så och många upplever stora konferenser som bara förvirrande och stressiga. En artikel på Vetenskapsrådets blogg, Curie, Så får fler behållning av konferensen, ger goda råd om hur du kan optimera ditt konferensdeltagande. I artikeln berättar Lina Eklund, naturgeograf vid Lunds universitet, om sina konferensstrategier. Hon föreslår följande riktlinjer:

- Destillera fram de mest intressanta rönen. Anpassa dig efter publiken. Inled med en fråga och besvara den sedan. Öva. Ta plats på scenen, skoja och använd ett enkelt språk. Be aldrig om ursäkt, utan lägg dina misstag på minnet och se till att inte göra om dem.

Och framför allt: håll tiden.


Hon rekommenderar alla doktorander och forskare att gå en kurs i presentationsteknik och se till att presentera sin forskning på ett engagerat, överskådligt och målgruppsanpassat sätt.

Konferensarrangörer bör se till att öka mångfalden bland talarna med en bra balans mellan könen samt olika nationaliteter och kulturer. Ytterligare en viktig faktor är att ge alla deltagare en röst genom att använda olika digitala medier under konferensen. De flesta vågar inte ställa sina frågor i salen men skriver gärna i en chatt eller Twitter. Helt nätbaserade konferenser förekommer allt oftare och då får flera möjlighet att delta i diskussionen, i synnerhet unga doktorande och utländska deltagare som inte har råd med resor och avgifter.

tisdag 6 mars 2018

Läraren som undervisar om datorer, utan datorer

(FACEBOOK / OWURA KWADWO HOTTISH)
En bra lärare har förmågan att improvisera och kan skapa bra lektioner även utan nödvändiga resurser. Ett bra exempel på detta är läraren Richard Appiah Akoto som undervisar i datoranvändning på en skola i Ghana. Bilderna där han visar klassen hur man använder Microsoft Word på tavlan har blivit en världsnyhet under den senaste veckan. Eftersom skolan inte har några datorer får han undervisa om datoranvändning utan datorer, med bara en krittavla som verktyg.

Enligt en artikel i Skolvärlden, Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer, har bilder från Rickards klassrum spridits som löpeld i sociala medier och artiklar har publicerats i internationella nyhetssajter som CNN.

- Det här är inte första gången jag har ritat upp det, jag har gjort det ofta i mitt klassrum. Jag gillar att lägga upp bilder på Facebook så jag tyckte att det var kul att dela det här. Jag visste inte att det skulle få så mycket uppmärksamhet, säger läraren till Quartz Africa.

Den globala uppmärksamheten har resulterat i att självaste Microsoft har nu lovat att skänka datorer till skolan.

torsdag 1 mars 2018

Webbinarier från EDEN - Open Education Week

Vi har många intressanta webbinarier att annonsera just nu. EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar fyra sådana nästa vecka (v 10) som en del av den globala Open Education Week som främjar utvecklingen av öppen utbildning. 

EDENs webbinarier ger enligt följande schema:
Alla webbinarier är gratis och du kan anmäla dig till enstaka eller alla fyra genom anmälan bakom varje länk. 

Under veckan arrangeras många aktiviteter över hela världen, både på nätet och på plats. Se hela programmet (Open Education Week) 

tisdag 27 februari 2018

Webbinarium - skapa tillgängligare kursmaterial

Hur tillgängligt är ditt kursmaterial i synnerhet i lärplattformen? En möjlig lösning är en ny produkt från Blackboard, Blackboard Ally som presenteras i ett webbinarium , Accessibility and Inclusivity: Making Course Content Available for All, 8 och 13 mars (du får välja det lämpligaste tillfället). Webbinariet leds av Lena Tembe (Solutions Engineer, Blackboard Nordics). Blackboard Ally kan enkelt integreras i lärplattformen Blackboard men är även kompatibel med andra plattformar som Canvas och Moodle.

- The webinar will introduce Blackboard Ally, a revolutionary product that focuses on making digital course content more accessible. Using inclusivity, sustainability, and automation as its key pillars, Blackboard Ally helps institutions understand and address accessibility in a way that benefits all students.

Mer information om webbinariet samt anmälan.
Här får du en kort introduktion till Blackboard Ally

måndag 26 februari 2018

Webbinarium - Nyfiken på GDPR?Går du och funderar över hur den nya datasyddsförordningen, GDPR, kan komma att påverka ditt arbete vid lärosätet? Är du systemförvaltare och undrar över hur du bäst kan förbereda dig för GDPR?

ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) arrangerar ett webbinarium 15 mars (14.00 -15.00)  då Jesper Wokander, informationssäkerhetsansvarig vid Malmö Universitet, går igenom hur den nya förordningen fungerar och vilka delar som är viktiga att känna till i förhållande till utbildningsverksamheten. Webbinariet kommer att hållas i Zoom och moderatorer är Markus Schneider och Maria Hedberg. Länken till mötesrummet får du efter anmälan.

- Innan webinariet rekommenderar vi att du tar reda på hur arbetet med GDPR ser ut vid ditt lärosäte. Tänk gärna ut några frågeställningar du skulle vilja ha svar på under webbinariet.

Mer information och anmälan.


fredag 23 februari 2018

Biblioteksdagarna 2018

Sveriges största bibliotekskonferens, Biblioteksdagarna 2018, hålls 16-17 majStockholm City Conference Centre. Konferensen arrangeras av Svensk Biblioteksförening. Programmet är, som vanligt, en bra blandning av inspirerande föreläsningar och livliga workshops och diskussioner.

Under valåret 2018 behöver biblioteken, som bärare av mänskliga fri- och rättigheter, ta plats och delta i det offentliga samtalet. Flera viktiga visionsarbeten pågår just nu: Agenda 2030 har tagit fram globala mål, flera internationella organisationer rustar gemensamt, och i Sverige arbetar vi med strategier på både nationell och lokal nivå.

Under Biblioteksdagarna 2018 vill vi gå från vision till verklighet, och tillsammans med er föra de kreativa samtal som tar oss in i framtiden. Ett steg till.


torsdag 22 februari 2018

Nytt nordiskt centrum för kvalitet i undervisning

CC BY Some rights reserved by Shane Global Language Centres 
Ett nytt nordiskt centrum för forskning inom utbildningskvalitet, Quality in Nordic Teaching (QUINT), har startats med 8 nordiska universitet och 9 internationella partners i samarbete, enligt en nyhetsartikel från Universitetet i Oslo, Nytt Nordic Centre of Excellence skal forske på kvalitet i undervisning. Forskarsamarbetet har tilldelats titeln Nordic Centre of Excellence (NCoE) och leds av Universitetet i Oslos Professor Kirsti Klette vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

- QUINT-senteret ønsker derfor å koble ulike forskningstradisjoner i sitt arbeid med å samle kunnskap om hva som kjennetegner kvalitet i undervisningen på tvers av de nordiske landene. Senteret skal også utvikle støttestrukturer for sammenlignende videostudier.

De forskare som är med i centrumet är ledande inom utbildingsvetenskap och ska samarbeta kring fyra tematiska områden:
 • Undervisningskvalitet - samband mellan undervisning och lärande
 • E-infrastruktur för sammanhang melan forskning och lärarutbildning och fortbildning
 • Videobaserad professionsutbildning för lärare
 • Videobaserad lärarutbildning
- Opprettelsen av senteret vil være en stimulans for hele forskningsmiljøet vårt, og vi ser fram til et enda tettere forskningssamarbeid med våre nordiske kolleger, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

onsdag 21 februari 2018

Säkrare nätanvändning för studenter/elever

I stället för att förbjuda mobiler eller datorer i klassrummet bör vi diskutera hur vi kan använda digitala medier på ett förnuftigt och säkert sätt. Studenter och elever behöver stöd och goda exempel och lärarna behöver också kompetensutveckling för att kunna leda denna diskussion. En ny e-bok av Nik PeacheyDigital Tools for Teacher – Trainers’ Edition, ger vägledning i detta och han har även skrivit två bloggposter om de viktigaste frågorna (integritet, mobbning, säkerhet mm), E-safety for teachers Part 1 och Part 2. Det handlar oftast om att tänka ett par gånger innan du delar något och att kolla källan.

Denna film sammanfattar budskapet ganska bra!

Skolord - begreppslistor på modersmål

Skolord är ett verktyg som översätter vanliga skoltermer och ämnesspecifika begrepp till flera språk. Det har tagits fram av Pedagog Värmland genom ett projekt och ska användas som stöd i klassrummet, till läxor eller som uppslagsverk för föräldrar som inte förstår de svenska begreppen.

- Verktyget är ordlistor på flera olika språk, anpassade till skolämnena. Listorna kompletteras med förklararande bilder och lyssningsfunktion och ska vara ett stöd i ämnesundervisningen.

Verktyget utvecklas kontinuerligt och just nu finns det begreppslistor inom allmänna skolord, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Lyssna på ett radioreportage om Skolord av P4 VärmlandSpeciella ordlistor ska hjälpa elever. Här kommer en introduktionsfilm.

lördag 17 februari 2018

Konferens om återkoppling till lärare


Enligt undersökningar har nästan en tredjedel av skollärare aldrig fårr någon återkopplng på sin undervisning. Lärarens professionella utveckling gynnas starkt av kontinuerlig återkoppling och kompetensutveckling, inte minst med hänsyn till skolans digitalisering. En konferens i Stockholm,
Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!26 april, organiserad av Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen) kommer att diskutera olika strategier och metoder för att skapa bättre återkoppling till lärare.

- Konferensens huvudfokus ligger på hur de lärare, skolledare och huvudmän gör som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för att eleverna ska nå målen. Hur man arbetar med kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp praktiknära forskning och hur det nationella stödet för systematisk professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver.

fredag 16 februari 2018

Nya flexibla, korta högskoleklasser för yrkesverksamma

Regeringen ger ett uppdrag till Vinnova att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister. Kurserna ska utvecklas i samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet och fokusera på att fylla kompetensbehov som identifieras, bland annat i regeringens samverkansprogram.

Sveriges konkurrenskraft är beroende av att kompetensen i arbetslivet ständigt utvecklas.

- Kompetensförsörjningen är den första fråga som företag i alla branscher och över hela landet tar upp när jag träffar dem. Samtidigt går den tekniska utvecklingen mycket snabbt med en ökad användning av alltifrån AI till drönare och företagen behöver kunna rekrytera personal som har uppdaterade kunskaper, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Uppdraget gäller att ta fram ett mindre antal pilotprojekt. Resultat av uppdraget ska lämnas till regeringskansliet senast 31 mars 2020.

- Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi behöver fylla på med kunskap under yrkeslivet, så att Sverige även i fortsättningen kan konkurrera med kompetens. Korta, flexibla kurser på avancerad nivå kan bli en betydelsefull väg till livslångt lärande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

torsdag 15 februari 2018

Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola - ny avhandling

Sara Willermark (Bild: Christina Axelson)
Många lärare i skolan känner att de är dåligt utrustade i den pedagogiska tillämpningen av digitala medier och verktyg i sin undervisning. Förändringsarbetet pågår men det går trögt och utvecklingen är ojämn. Sara Willermark, Högskolan Väst, har nyligen lagt fram sin doktorsavhandling, Digital didaktisk design. Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola, som bland annat ger konkreta råd till skolledare och politiker om hur man kan ge lärarna bättre stöd framöver.

Enligt ett pressmeddelande från Högskolan Väst studerade Sara ett Nordiskt skolutvecklingsprojekt inom digital didaktisk design och observerade och intervjuade de deltagande lärarna om möjligheter och utmaningar med sådant utvecklingsarbete.

– Flera av lärarna som jag har intervjuat vill ha utbildningsinsatser på sin arbetsplats. Både för att bli bekväma med tekniklösningarna som finns på skolan och för att sedan kunna omsätta pedagogiska idéer i praktiken.

– En annan slutsats är att utvecklingsarbetet är tidskrävande. Lärarna behöver få tid att utveckla, experimentera och reflektera över sin egen undervisning över tid. Fokus bör ligga på hur den digitala tekniken kan användas för att stödja pedagogiska och ämnesmässiga mål. Dessutom behöver skolan utveckla metoder för att kontinuerligt följa upp och stödja utvecklingsarbetet.

Avhandlingen ger flera rekommendationer för hur man kan utforma utbildningsinsatser så att lärarna får ett bra stöd när de utvecklar sin undervisning med digital teknik utifrån ett tekniskt, pedagogiskt och ämnesmässigt perspektiv.

Läs även Saras kapitel i en ny bok, Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö (Gleerups).

Källa: pressmeddelande från Högskolan VästNy forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

onsdag 14 februari 2018

SUNETdagarna i Gävle

Vårens konferens för alla som arbetar med IT-tjänster i högre utbildning, SUNETdagarna, hålls vid Högskolan i Gävle 16-19 april. Konferensen innehåller förstås flera pass kring lärplattformsfrågor, den nya e-mötesplattformen Zoom och förstås den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Välkomsttalare är Marcus Hartmann, Teracom, som kommer att berätta hur man där hanterade krisarbetet och externkommunikationen när TV-masten utanför Borås rasade till marken våren 2016 och gjorde så att hundratusentals personer blev utan radio och TV under en tid.

Mer information, program och anmälan.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen och torsdagens pass så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

tisdag 13 februari 2018

Nederländskt universitet utvecklar virtuell mobilitet via MOOCs

Bild: CC BY Some rights reserved by TU Delft
Delft University of Technology är ett av Europas ledande universitet när det gäller nätbaserad utbildning. Bland annat har de gett 66 MOOCs (öppna nätbaserade kurser) med cirka 1,7 miljoner registreringar under de senaste åren. Nu erbjuder de virtuell mobilitet för sina studenter (Virtual exchange). En artikel på sajten Class CentralTU Delft Students Can Earn Credit For MOOCs From Other Universities, beskriver hur detta fungerar. Studenter får välja att läsa en MOOC från ett utländsk universitet med möjlighet till examination och poäng i slutet (se vårens utbud). Kurserna ger mellan 1-6 poäng och ingår i studentens ordinarie studier. Just nu är kursutbudet ganska begränsat och hittills har bara cirka 100 studenter tagit vara på möjligheten men de planerar att utöka sortimentet under året.

Delft har också utvecklat en hållbar strategi för sin MOOC-satsning eftersom materialet används även i ordinarie kurser. Kurserna genererar väldigt mycket data kring studenternas lärande, hur de använder materialet och vad som fungerar bra/dåligt och detta användas i forskning och kursdesign.

måndag 12 februari 2018

Webinar: Distansutbildningsprojekt - vad händer när projektmedlen tar slut?


Det har funnits många bra projekt för att erbjuda nya utbildningsmöjligheter i kommuner som ligger långt ifrån den närmaste högskolan. Många av dessa projekt har lyckats och drivs idag som ordinarie verksamhet men många försvann när projektfinansieringen tog slut.

Nätverket NVL Distans (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) arrangerar ett nordiskt webbinarium om detta, Distance learning in rural areas - Is there life after the end of educational projects?, måndag 5 mars 13.00 - 14.00. Talare från Island, Finland, Norge och Sverige ger exempel på framgångsrika projekt och lyfter följande frågor till diskussion:
 • Vilka framgångsfaktorer finns för hållbar utveckling av distansutbildning utanför högskoleorter?
 • Vilka hinder finns och hur möter vi dessa?
Webbinariet arrangeras som en del av ett nytt Nordplusprojekt Presence at a distance i samarbete med projektet Nya vägar, lärcentranätverket NITUS, Fleksibel Utdanning Norge och University of Iceland.
lördag 10 februari 2018

Tal till text med Speechnotes

Speechnotes är ett webbaserat verktyg som omvandlar tal till text. Du behöver inget konto men verktyget fungerar endast i Chrome. Du behöver bara klicka på mikrofonikonen och tala tydligt så skrivs allt ner. När du är klar kan du enkelt spara din text till Word eller Google Drive där du kan redigera vid behov. Speechnotes klarar 34 språk (inkl svenska) samt många regionala varianter (t ex olika former av engelska, spanska, arabiska).

Ett utmärkt verktyg för att skriva ner föreläsningar, intervjuer, återkoppling mm. Det finns även som webbapplikation i Google's Chrome Web Store.

Ytterligare ett bra verktyg för tal till text heter Speech Recognition SoundWriter som är en Google app och är integrerad med Google Drive.


torsdag 8 februari 2018

Nya vägar för livslångt lärande i hela landet - konferens

Sverige var tidigt ute med distansutbildning och under 2000-talet fanns det många kurser och utbildningar för alla som inte kunde eller ville flytta till en högskoleort för att utbilda sig. Idag har utbudet på distansutbildningar krympt och konferensen vill lyfta frågor kring ökad flexibilitet och nya vägar till högre utbildning.

Konferensen Nya vägar, 16-17 maj i Västervik, ska diskutera nya möjligheter till livslångt lärande i hela landet, bättre samverkan mellan lärosäten, näringslivet och offentliga verksamheter och nya pedagogiska och tekniska möjligheter som kan bredda rekrytering till högre utbildning. Teman som kommer att diskuteras under konferensen är: Livslångt lärande, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Högre utbildning och Arbetsmarknad, Högre utbildning och god samhällsutveckling i hela landet, Tillgång till högre utbildning och FoU i landsbygdskommuner.

En av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygder är kompetensförsörjningen. Vi behöver hitta nya vägar för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling i hela landet.

Geografin spelar idag en avgörande roll för vilka möjligheter individen har att ta del av högre utbildning. Det påverkar näringslivets konkurrenskraft och välfärden runt om i landet – inom allt från industri och tjänstesektor till skola, vård och omsorg.

Nya vägar behövs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Det kan betyda nya sätt att planera och finansiera högre utbildning. Det kan också innebära mer flexibla former för lärande än de som används idag
.

Konferensen arrangeras av Campus Västervik, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Tjustbygdens Sparbank och TCO.